Nawigacja

Na czym to polega ?

 Podczas rajdu każdy biorący w nim uczestnik będzie zmuszony w celu odnalezienia właściwej drogi posługiwać się itinerer-em. Itinerer lub roadbook   to nic innego jak graficzny zapis śladu drogi. Zapisu dokonano na kartce papieru za pomocą graficznych szkiców sytuacyjnych.

 W szkicach zaznaczono  wszystkie zmiany kierunków na skrzyżowaniach umożliwiające pokonanie zaplanowanej trasy rajdu.  Pomiędzy poszczególnymi szkicami oznaczonymi kolejno następującymi numerami porządkowymi (cyfra w kółeczku)  podano wartości odległości do następnego skrzyżowania (kolejnego szkicu z wyższym numerem porządkowym w kółeczku). Wartości  odległości podano w jednostce km (kilometrach) np. 2.5 w lewym dolnym rogu każdego z szkiców. Powtórzmy raz jeszcze wartości wyrażona w dole szkicu  jest odległością od szkicu do kolejnego szkicu, po którym należy skasować licznik celem  zmierzenia kolejnej odległości na kolejnym szkicu. 

Przykładowa mapka rajdu
Przykładowa mapka rajdu

 Każdy szkic zawiera charakterystyczne elementy w pobliżu skrzyżowania np. takie jak: budynek, krzyż, kapliczka, most, drzewo lub las,  itd. Oprócz ważnych elementów otocznia na szkicu zaznaczono strzałką kierunek w którym należy się poruszać. Bardzo ważne jest aby w bezpiecznym miejscu po zatrzymaniu się przed rozpoznanym na szkicu skrzyżowaniem odczytać i sprawdzić zmierzoną odległość od poprzedniego szkicu. Wartość ta nie powinna się różnić od tej podanej w lewym rogu szkicu o więcej niż 0,1km na krótszych dystansach do 0,3km na dłuższych. Po każdej zmianie kierunku na rozpoznanym z szkicu skrzyżowaniu  należy skasować licznik (najlepiej tuż przed). Na szkicu nie muszą być zaznaczone  wszystkie skrzyżowania.

W  przypadku braku takiego rozrysowanego skrzyżowani gdy jesteśmy np. w połowie dzielącego nas dystansu do kolejnego szkicu należy się poruszać drogą główną a jeśli nie wynika to ze znaków na wprost. Nigdy nie poruszmy się niezgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

Opis szkicu
Opis szkicu

Oprócz nawigowania po trasie rajdu zawodnicy muszą odnajdywać umieszczone na trasie punkty kontrolne. Każdemu punktowi kontrolnemu zostały przypisane punkty, suma tych punktów jak i przebyty dystans będą decydować o zwycięstwie w rajdzie. Na punktach kontrolnych zawodnicy dostaną do wykonanie zadania: sprawnościowe, sportowe, logiczne etc. Innym rodzajem punktów kontrolnych będą zdjęcia miejsc, które należy odnaleźć i odpowiedzieć na pytanie z karty. Odpowiedzi na pytania ze zdjęcia  znajdować się będą w obrębie przedstawionego miejsca.